Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu "Úžasné kamene"


1. Úvodné ustanovenia

1.1
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, 91701 Trnava, IČO: 36240842, IČ DPH: SK2021549398, zapísaným v OR Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 12459/T, (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru výlučne prostredníctvom internetového obchodu „úžasné kamene“. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Kúpna zmluva / objednávka

2.1
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká kompletným vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na stránke www.uzasnekamene.sk (ďalej len „objednávka“).Objednávku odosiela kupujúci predávajúcemu.

2.2
Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

  • názov, množstvo a cenu objednaného tovaru

  • spôsob dopravy a spôsob platby za tovar>

  • kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko/názov firmy, presná a úplná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade firmy aj IČO, IČ DPH)

  • presnú dodaciu adresu

  • súhlas s obchodnými podmienkami

2.3
Objednávka, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na dodanie tovaru, nebude akceptovaná.

2.4
Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

2.5
Potvrdenie objednávky vykoná predávajúci zaslaním správy o akceptovaní a potvrdení objednávky kupujúcemu na email, ktorý zadal v objednávke.

3. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

3.1
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy musí byť podaná písomne na email info@uzasnekamene.sk alebo poštou na adresu sídla firmy: JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, 91701 Trnava. V opačnom prípade odstúpenie od zmluvy nie je platné.

3.2
Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

3.3
Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy:
-       tovar vrátiť predávajúcemu kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom, nepoškodenom obale
-       tovar spolu s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou) je potrebné zaslať na adresu sídla firmy predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý.

3.4
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady kupujúceho.

3.5
Predávajúci je povinný pri odstúpení kupujúceho od zmluvy:
-       prevziať tovar späť /pokiaľ nie je zaslaný na dobierku/
-       vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar na bankový účet najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ale najskôr po obdržaní nepoškodeného a neporušeného tovaru.

3.6
Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určený osobitne pre jedného kupujúceho (ak ide o šperk zhotovený podľa požiadaviek kupujúceho).

4. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

4.1
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh nové verzie produktov, poprípade aj keď sa výrazným spôsobom zmení nákupná cena tovaru. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote 5 kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Doprava a spôsob doručenia

5.1
Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty.
Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena za poštovné a balné je uvedená už pri vystavovaní objednávky.

5.2
Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

5.3
Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne od 3 až 10 pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).

5.4
Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

5.5
Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

5.6
V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

6. Platobné podmienky

6.1
Ceny tovaru uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.

6.2
Kupujúci je povinný uhradiť cenu objednaného tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

  1. - bankovým prevodom - na účet predávajúceho, číslo účtu: 2100327245/8330

  2. - platbou na dobierku

6.3
Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavená a emailom zaslaná faktúra, na základe ktorej platbu vykoná. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo faktúry. Originál faktúry bude zaslaný kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

7. Ďalšie zmluvné podmienky

7.1
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

7.2
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

7.3
Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

8. Osobné údaje

8.1
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje nezverejňovať, neposkytovať tretím osobám a chrániť ich pred zneužitím.

8.2
Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

9. Záverečné ustanovenia

9.1
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

9.2
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.07.2013

Dnes má meniny:
NEWSLETTER
Zobraziť

NOVINKY
Náramok čakrový, na gumičke, LUXUS
Náramok čakrový, na gumičke, LUXUS
9,90 €

NOVINKY
Náramok jaspis hadec, guličky
Náramok jaspis hadec, guličky
10,00 €

NOVINKY
Náramok jaspis hadí, štvorlístok - striebro Ag925/1000
Náramok jaspis hadí, štvorlístok - striebro Ag925/1000
12,00 €

NOVINKY
Prívesok ametyst, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok ametyst, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok granát, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok granát, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok krištáľ, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok krištáľ, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok olivín, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok olivín, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €